مشاهده کد شبا مشاهده کد شبا

 

"جهت مشاهده کد شبا حساب های متمرکز، حساب تسهیلات و کارت اعتباری بانک مسکن می توانید از این سرویس استفاده نمایید.
شناسه حساب بانکي ايران که به اختصار "شبا" ناميده مي شود،شماره اي است ۲۴ رقمي که يک حساب بانکي را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکي ايران مشخص مي کند ."

 

تاریخ ویرایش1398/7/13- 10:45