فهرست اخبار فهرست اخبار

در خراسان رضوي صورت گرفت

تقدير از كاركنان برتر در ورزش و كتابخواني

با اهدا لوح و كارت هديه از تعدادي از كاركنان انتظامات خراسان رضوي كه در مسابقات كتابخواني و ورزشي موفق به كسب رتبه برتر شدند تجليل شد.

  به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در اين نشست سیدرضا موسوی معاون حفاظت و امور ایمنی حوزه حراست مديريت  از زحمات كاركنان  انتظامات در تامین امنیت محیط ها و ماموریت های پولرسانی  تقدیر و تشکر كرد.

در ادامه اهم وظایف  كاركنان انتظامات از قبیل ملاحظات ماموریت های پولرسانی ،  رفتارهای افراد مشکوک ، نحوه حفاظت و اصول نگهبانی  تشريح شد.

در پایان به منظور ایجاد انگیزه و نقش تاثیر گذار همکاران انتظامات در تامین نظم و امنیت و افزایش بهره وری بانک ، کارت هدیه به  كاركنان انتظامات اهدا شد.

آخرین بروزرسانی 1398/10/9