اهميت نقش تكريم مشتريان در تحقق اهداف بانك

مدير شعب خراسان رضوي عنوان كرد

اهميت نقش تكريم مشتريان در تحقق اهداف بانك

برگزاري نشستي به منظور بررسي راهكارهاي تكريم ارباب رجوع با هدف ارائه خدمات بهينه به مشتريان در مديريت خراسان رضوي

 اگر شرايط مساعدي را براي مشتريان فراهم كنيم ولي نتوانيم بهخوبي از مشتريان پرستاري كنيم مطمئناً در تحقق اهداف بانك در راستاي تكريم ارباب رجوع موفق نخواهيم بود.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ،  حسن خطيب زاده مدير شعب استان با بيان اين مطلب در نشستي به منظور بررسي راهكارهاي تكريم ارباب رجوع با هدف ارائه خدمات بهينه به مشتريان كه با حضور معاونان مديريت، رئيس حوزه حراست استان، رؤساي دواير كنترل و نظارت، اداري رفاهي و آموزشي، حقوقي و وصول مطالبات، ‌كارشناسان بازاريابي و روابط عمومي برگزار شد گفت : سازماني موفق است كه بتواند به خوبي از حقوق شهروندي مشتريان صيانت كند. وي افزود: رؤساي شعب بايد الگويي مناسب براي كاركنان در شعبه باشند اگر رئيس شعبه داراي روابط عمومي قوي و رفتار مناسب با مشتريان باشد اين  رفتارهاي مطلوب  به ساير كاركنان  شعبه و همچنين به مشتريان انتقال مي يابد.

مدير شعب استان اظهار داشت: بايد مهارت هاي ارتباطي را به كاركنان آموزش دهيم تا بتوانند رفتار مناسبي را با ارباب رجوع داشته باشند چراكه احترام به مشتريان احترام به بانك است.

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31