تازه های اخبار تازه های اخبار

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در نشست كميته بازاريابي كه با حضور اعضاي اصلي كميته و رؤساي شعب منتخب مشهد برگزار شد حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري مديريت با بيان اين مطلب گفت : با توجه به قابليت هاي خدمات بانكداري مجازي بانك به ويژه اينترنت بانك، بازاريابي ويژه در اين زمينه و فراگير كردن آن در بين مشتريان ضروري است و لازم است تمامي كاركنان صف و ستاد با برنامه ريزي آن را محقق كنند. معاون مالي و فناوري مديريت همچنين بر لزوم تلاش بيشتر شعب به منظور بازاريابي و صدور ضمانتنامه به عنوان يكي از اهداف ابلاغي بانك تاكيد كرد. سپس هادي عبدي از كاركنان دايره ارتباطات و بازاريابي ضمن تشريح مصوبات جلسه قبل، دستور جلسه را با موضوع (( بازاريابي ضمانتنامه و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك)) بيان كرد. همچنين در اين جلسه از محسن خوشدل از كاركنان شعبه ميدان امام خميني مشهد به دليل بازاريابي هاي مؤثر و رفتار مشتري مدارانه با اهداي هدايايي تقدير شد. در اين جلسه مصوبات و پيشنهاداتي از جمله شناسايي شركت ها، ادارات و سازمان هاي محدوده شعبه به منظور انجام مذاكرات بازاريابي، فعالسازي خدمات بانكداري مجازي همزمان با افتتاح حساب و يا تشكيل خدمات بانكداري مجازي همزمان با افتتاح حساب و يا تشكيل پرونده تسهيلاتي براي مشتريان، راهنمايي مشتريان در خصوص سامانه اينترنت بانك، پيگيري دستگاه هاي كم كارو تلاش در جهت افزايش تراكنش ها، امكان ارائه و نصب نرم افزار USSD وQR، صدور ضمانتنامه براي مشترياني كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند ، بررسي ضمانتنامه هاي صادره قبلي و مذاكره با مشتريان آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين در اين جلسه از محسن خوشدل از كاركنان شعبه ميدان امام خميني مشهد به دليل بازاريابي هاي مؤثر و رفتار مشتري مدارانه با اهدا هديه تقدير شد. به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، در نشست كميته بازاريابي كه با حضور اعضاي اصلي كميته و رؤساي شعب منتخب مشهد برگزار شد حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري مديريت با بيان اين مطلب گفت : با توجه به قابليت هاي خدمات بانكداري مجازي بانك به ويژه اينترنت بانك، بازاريابي ويژه در اين زمينه و فراگير كردن آن در بين مشتريان ضروري است و لازم است تمامي كاركنان صف و ستاد با برنامه ريزي آن را محقق كنند. معاون مالي و فناوري مديريت همچنين بر لزوم تلاش بيشتر شعب به منظور بازاريابي و صدور ضمانتنامه به عنوان يكي از اهداف ابلاغي بانك تاكيد كرد. سپس هادي عبدي از كاركنان دايره ارتباطات و بازاريابي ضمن تشريح مصوبات جلسه قبل، دستور جلسه را با موضوع (( بازاريابي ضمانتنامه و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك)) بيان كرد. همچنين در اين جلسه از محسن خوشدل از كاركنان شعبه ميدان امام خميني مشهد به دليل بازاريابي هاي مؤثر و رفتار مشتري مدارانه با اهداي هدايايي تقدير شد. در اين جلسه مصوبات و پيشنهاداتي از جمله شناسايي شركت ها، ادارات و سازمان هاي محدوده شعبه به منظور انجام مذاكرات بازاريابي، فعالسازي خدمات بانكداري مجازي همزمان با افتتاح حساب و يا تشكيل خدمات بانكداري مجازي همزمان با افتتاح حساب و يا تشكيل پرونده تسهيلاتي براي مشتريان، راهنمايي مشتريان در خصوص سامانه اينترنت بانك، پيگيري دستگاه هاي كم كارو تلاش در جهت افزايش تراكنش ها، امكان ارائه و نصب نرم افزار USSD وQR، صدور ضمانتنامه براي مشترياني كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند ، بررسي ضمانتنامه هاي صادره قبلي و مذاكره با مشتريان آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين در اين جلسه از محسن خوشدل از كاركنان شعبه ميدان امام خميني مشهد به دليل بازاريابي هاي مؤثر و رفتار مشتري مدارانه با اهدا هديه تقدير شد. مدير خراسان رضوي تاكيد كرد

اهميت مد نظر قرار دادن خدمات كارمزد محور

شرايط بانك در سال جاري ، شرايط خاصي است و با توجه به حذف يارانه مسكن مهر ضرورت دارد كاركنان صف و ستاد، كار مزد محوري را مدنظر قرار دهند.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي ، اين مطلب را حسن خطيب زاده مدير استان در نشست ارزيابي عملكرد شعبه مركزي مشهد كه با حضور معاون مالي و فناوري مديريت، رؤساي برخي دواير مديريت و كاركنان اين شعبه برگزار شد عنوان كرد .

وي گفت : با توجه به ارتقا درجه شعبه كليه كاركنان شعبه  با همدلي و هم افزايي در حفظ اين درجه تلاش كنند. مدير استان افزود : همه كاركنان شعبه بايد عامل مؤثري در جذب منابع و وصول مطالبات باشند .

خطيب زاده  اظهار كرد : هدف بايد مشخص، قابل اندازه گيري، دست يافتني، واقعي و داراي زمان مشخص باشد .

وي با اشاره به مزيت هاي رقابتي بانك مانند دولتي بودن، پشتوانه مردمي داشتن، خوشنام بودن تأكيد كرد : كاركنان بايد از مزيت هاي رقابتي بانك مسكن براي جذب مشتريان و تحقق اهداف ابلاغي استفاده كنند.

مدير شعب استان با اشاره به اهميت سياست هاي اعتباري سال 98، اشراف كامل كاركنان را به اين سياست ها خواستار شد.

در ادامه حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري مديريت با تبريك ارتقاء درجه شعبه مركزي مشهد اظهار داشت : در سال جديد بايد با  تلاش حداكثري  تمامي كاركنان ، برنامه ريزي مدوني براي تحقق اهداف ابلاغي شعبه داشته باشد.

وي افزود :كاركنان شعبه بايد در بخش هاي وصول مطالبات و جذب منابع تلاش بيشتري را انجام دهند تا بتوانند در شاخص هاي ارزيابي عملكرد در اين بخش ها،  امتيازات مطلوب را كسب كنند.

همت آبادي ادامه داد : در سال جديد يكي از شاخص هاي مهم ارزيابي عملكرد كه داراي امتياز بسيار بالايي است درصد استفاده كنندگان مشتريان شعب  از خدمات مجازي است  كه ضرورت دارد شعبه اين مهم را مدنظر قرار دهيد.

در اين نشست  بيژن صادقي رئيس شعبه مركزي مشهدگفت : با همدلي و همكاري كاركنان شعبه درجه شعبه مركزي مشهد  از ممتاز ب به ممتاز الف ارتقاء پيدا كرده و  از زحمات مضاعف و مستمر تمامي پرسنل شعبه قدرداني مي كنم.

وي ادامه داد : در سال 98 يكي از مهمترين اولويت هاي شعبه ، پيگيري وصول مطالبات است كه اميدوارم با همكاري كاركنان شعبه بتوانيم اهداف اين بخش رامحقق كنيم.

آخرین بروزرسانی 1398/4/11