فهرست اخبار فهرست اخبار

تشريح الزامات حفاظتي در پول رساني در مديريت خراسان رضوي

برگزاري نشست ماهيانه كادر انتظامات مديريت شعب استان

نشست ماهيانه كادر انتظامات حوزه حراست استان خراسان رضوي با حضور معاون حفاظت و امور ايمني و پرسنل انتظامات برگزار شد. به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي در اين نشست سيدرضا موسوي معاون حفاظت و امور ايمني حوزه حراست استان با تاكيد برالزامات حفاظتي و ملاحظات پولرساني، برخي از اقدامات سال جاري حوزه حراست استان از جمله برگزاري ميدان تير، تست ايفرد و كلاس هاي آمادگي جسماني و ورزشي را تشريح كرد.

در ادامه اين نشست پرسنل انتظامات نيز به ارائه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند و درجه سرنگهباني به محمدجواد واعظ اعطا شد.

آخرین بروزرسانی 1396/5/30