فهرست اخبار فهرست اخبار

عضو هيات مديره در همايش مسوولان اعتباري مديريت ها :

از تمديد بي هدف مشاركت ها پرهيز كنيد

كنترل قيمت اوراق و تقويت حساب ممتاز ، توجه به تكنولوژي هاي جديد با رويكرد كاهش مصرف انرژي و پرهيز از تمديدهاي بي رويه و بي هدف تسهيلات مشاركت ها از اولويت بانك در سال جديد به شمار مي رود.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي اين مطلب را نادر قاسمي عضو هيات مديره در همايش دوروزه تشريح سياستهاي اعتباري سال 98 كه با حضور اعضاي هيات مديره ، مديران امور اعتباري، اموراستان ها و بازاريابي، طرح و برنامه در مشهد مقدس برگزار شد عنوان كرد.

وي در اين همايش كه روساي  ادارات كل بازرسي و آموزش،  رييس و معاون  اداره كل اعتبارات و تامين مالي ، سرپرست اداره كل رفاه، سرپرست و معاون  اداره كل تسهيلات تبصره اي ، معاونان اجرايي و روساي دواير امور اعتباري مديريت هاي شعب كل كشور حضور داشتند برلزوم تامين مالي واحدهاي مسكوني ميان متراژو پرداخت تسهيلات از محل رسوب حساب تاكيد كرد.

عضو هيات مديره بانك با قدرداني  از مديريت امور اعتباري، اداره كل آموزش و مديريت شعب استان خراسان رضوي ، برگزاري  اولين همايش كشوري در سال جديد  در جوار بارگاه امام رضا(ع) را باعث افتخار دانست و در ادامه توجه ويژه به رعايت بهداشت اعتباري و نظارت مسوولان بر مصرف صحيح اعتبار توسط مشتري را خواستار شد.

وي افزود : هدف از برگزاري اين جلسه بروزرساني اطلاعات مديران و كاركنان و ايجاد همسان سازي فكري و وحدت رويه در اجراي سياستهاي اعتباري است. قاسمي اظهار داشت : در تدوين سياستهاي اعتباري سال 98 از پيشنهادهاي مديريتهاي شعب نيز استفاده شده است و در نهايت با توجه به محدوديت هاي بانك مركزي و ديگر ذينفعان از جمله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصاد و دارائي اين سياستها تهيه و طراحي شده است. عضو هيات مديره گفت: بر اساس سياستهاي اعتباري سال جاري به دليل افزايش سقف اختيارات مديريت ها و شعب به ويژه در بخش صدور ضمانتنامه و فروش اقساطي بيش از 80% تصميم گيري هاي اعتباري در داخل شعبه صورت مي گيرد كه اين امر تسلط كافي مسئولين شعب و انجام آموزش هاي لازم را مي طلبد.

وي در خصوص اولويت ها و توصيه هاي حوزه اعتباري در سال 98 افزود: مطابق سياست دولت مبني بر احياء بافت فرسوده و ناكارآمد شهري سال جاري ، تامين مالي اين بخش از اولويت هاي بانك است  قاسمي ادامه داد: با توجه به حادثه سيل اخير و خسارتهاي وارده در چند استان كشور پرداخت تسهيلات تكليفي توسط چند بانك صورت مي پذيرد كه بخش مهي از اين تسهيلات توسط بانك مسكن پرداخت خواهد شد.

در ادامه جلسه محمد حسن علمداري مدير امور اعتباري به ارائه كليات سياست هاي اعتباري سال 98 پرداخت و گفت: با توجه به تاكيد مديرعامل بانك از مديريت هاي شعب استان ها  نظرسنجي كرده  و تمام تلاش خود را در جهت تدوين و ارائه به موقع سياست هاي اعتباري به كار بستيم .

به گفته وي با همكاري تمامي اركان بانك و تصويب به موقع هيات مديره قبل از شروع سال جديد اين سياست ها تصويب شده و در اختيار مديرت ها قرار گرفت. علمداري افزود: تدوين سياستهاي اعتباري سال 98 با رويكرد حفظ اصول سال گذشته و با كمترين تغييرات صورت پذيرفته است. مدير امور اعتباري ادامه داد:  در سال 98 نيز بر پرداخت تسهيلات در بخش مسكن متمركزشده ، و 90% تسهيلات در بخش تخصصي پرداخت خواهد شد .

علمداري با بيان اينكه بيش از 52درصد منابع كل بانك در سپرد هاي ممتاز متمركز شده ، توجه ويژه به مصرف اوراق حق تقدم و كنترل قيمت آن را خواستار شد. وي  پرداخت تسهيلات به سازندگان حرفه اي، تمركز منابع تسهيلات گيرندگان در بانك مسكن، تشويق مشتريان به تعيين تكليف به موقع تعهدات و استفاده از ابزارهاي تشويقي اين بخش ، توسعه بانكداري شركتي و توجه ويژه به مسكن مهر و تلاش جهت اتمام آن تا پايان سال را از  مهمترين اولويت هاي اعتباري سال جاري دانست .

در ادامه محمود لاري مدير اموراستان ها و بازاريابي با تاكيد بر توجه ويژه به بخش وصول نقدي و وصول مطالبات  گفت : با توجه به سياست فعلي بانك كه برمبناي  كاهش بهاي تمام شده پول بنا شده  و از طرفي تلاش برخي از رقبا در جهت جذب منابع با قيمت هاي بالا، بهترين روش تامين نقدينگي وصول مطالبات است.

لاري انباشته شدن مطالبات را  تهديدي جدي براي بانك ها دانست و بر توجه ويژه به مشتري مداري و بازاريابي، بازبيني فرآيند پرداخت تسهيلات و انجام اصلاحات لازم تاكيد كرد .

 مدير اموراستان ها و بازاريابي بررسي ظرفيت استان ها و مناطق در پرداخت تسهيلات، استفاده از ظرفيت هاي سياست هاي اعتباري در امر وصول مطالبات، فعالسازي كميسيون هاي اعتباري مديريت ها و شعب و استفاده  صحيح از اختيارات تفويض شده به مديريت ها و شعب راخواستار شد.

در ادامه محمدحسن مرادي مديرامور طرح و برنامه يكي از پررنگ ترين و پرچالش ترين حوزه هاي بانك را حوزه اعتباري دانست و گفت : بررسي عملكرد سال97 نشان مي دهد عملكرد بانك در اين حوزه از وضعيت مطلوبي برخودار بوده و  تسهيلات پرداختي بانك از رقم 231 هزار ميليارد عبور كرده و از منظر تعداد واحد نيز رشد 16درصدي را شاهد بوده ايم .وي خاطر نشان كرد : بايد سياست ها، چارچوب و محدوده فعاليت را مشخص كنيم و آشنايي همه كاركنان بانك با اين اصول مورد انتظار است. مدير امور طرح و برنامه  اظهار داشت : اولويت بانك در حوزه اعتباري رفع نياز مصرفي مسكن و كمك به خانه دار شدن افراد است نه پاسخ به تقاضاي سوداگرانه و رفع نياز سودجويان.

به گفته مرادي ، درحوزه ساخت مسكن نيز رويكرد بانك پرداخت تسهيلات به سازندگان حرفه اي و با اولويت واحدهاي ميان متراژ و مناسب براي دهك هاي ميان درآمدي جامعه است. وي ادامه داد:  در حال حاضر بيش از 82.6 درصد اعتبارات از طريق بازار پول تامين شده است اما سياست بانك اين است تا با طراحي ابزارهاي غيربانكي روش هاي جديد جذب منابع را ارائه كند.

مدير امور طرح و برنامه با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي براي پرداخت تسهيلات از محل اوراق به منظور حفظ بازدهي مناسب سپرده ممتاز گفت: در حال حاضر تعهد بانك در بخش اوراق حق تقدم 70هزار ميليارد است و پيش بيني مي شود طي سال جاري نيز مبلغ 100هزارميليارد اوراق صادرشود.

در ادامه محمدنقابدوست رئيس اداره كل بازرسي  با تاكيد بر لزوم   رعايت بهداشت اعتباري گفت: رعايت بهداشت اعتباري از مهمترين حوزه هاي مورد تاكيد كميته بال است كه علي رغم عدم الزام اجرائي و به دليل كارشناسانه بودن رهنمودها، تمام بانكهاي كشورهاي مختلف تمايل به اجراي آن دارند. نقابدوست ادامه داد : در رهنمودهاي كميته بال بر دو نوع نظارت تاكيد شده است كه شامل نظارت تطبيقي و نظارت مبتني بر ريسك است . وي  تصريح كرد : يكي از مهمترين ريسك هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري ريسك اعتباري است وبراي  كاهش اين ريسك به رهنمودهايي از جمله شناخت مشتريان و اعتبارسنجي دقيق آنها، تجزيه و تحليل دقيق پروژه ها و تصويب در كميته اعتباري، تعيين سقف تسهيلاتي براي مشتريان، آگاهي كامل و نظارت بر مصرف تسهيلات توسط مشتري و تنوع در پرداخت تسهيلات اشاره كرد .

رئيس اداره كل بازرسي تاكيد  كرد :  بررسي مشتري از دو منظر توانائي بازپرداخت و خوش حساب بودن  مورد تاكيد است

در ادامه حسن خطيب زاده مدير شعب استان به بيان گزارشي در خصوص عملكرد  مديريت شعب خراسان رضوي در سال97 و برنامه اين مديريت در سال 98 پرداخت و گفت: اين مديريت با شعار تلاش و اميد، كارايي و بهره وري، همدلي و نشاط تمام تلاش خود را جهت تحقق اهداف و برنامه هاي بانك و نظام مقدس جمهوري اسلامي به كار خواهد بست.

خطيب زاده ادامه داد:  طراحي و اجراي دو طرح "غدير يك و دو "تجربه موفقي بود كه علاوه بر تحقق 110 درصدي هدف جذب منابع حسابجاري در سال گذشته ، موجب تحقق اهداف در بخش پرداخت تسهيلات و فروش اوراق حق تقدم نيز  شد.

 در دومين روز اين همايش نيز جعفر آقا ملايي عضو هيات مديره از مديريت امور اعتباري در طراحي و تدوين به موقع سياستهاي اعتباري تقدير و تشكر كرد.

آقاملائي موفقيت بانك در اجراي سياستهاي اعتباري را منوط به وجود منابع لازم براي پرداخت تسهيلات عنوان كرد و گفت: سياستهاي اعتباري سال 98 با تمركز بر تامين منابع از محل وصول نقدي و وصول مطالبات غير جاري تدوين شده است. وي  اظهار داشت : عملكرد بانك در سال 97 در بخش وصول نقدي مطلوب بوده است به نحوي كه 120% هدف تعيين شده اين بخش محقق شده است  عضو هيات مديره از پرداخت مبلغ 1،800 ميليارد تسهيلات تكليفي به سيل زدگان سالجاري نيز خبر داد. وي در ادامه اجراي سياستهاي اعتباري و تسهيلات تكليفي و تبصره اي را با تاكيد بر رعايت بهداشت اعتباري، تشكيل كميسيون هاي اعتباري، نظارت بر اجراي مقررات و راهبري شعب را خواستار شد.

در ادامه ناصر رفيعي رييس اداره كل آموزش هدف از برگزاري  دوره هاي آموزشي را ، آموزش كامل كاركنان در رده هاي مختلف به منظور پيشگيري از اشتباهات و زيانهاي وارده به بانك و مشتريان دانست.وي  گفت : نشست هاي آموزشي باعث بهبود كيفيت خدمت رساني ،افزايش سرعت عمل و در نهايت مشتري مداري مي شود . ريس اداره كل آموزش افزود: : با توجه به گستردگي كشور  و شرايط اقليمي و آب و هوايي خاص ، آموزش الكترونيك و غير حضوري در حال توسعه است .رفيعي  صرفه جويي در مصرف كاغذ، زمان و هزينه پرسنلي ، تسهيل و تسريع در فرايند آموزش و ارزشيابي دوره هاي آموزشي ، جلب اعتماد فراگيران و مديريت بهينه بهره وري را از مزاياي آموزش الكترونيك دانست و  از رونمايي طرح نظر سنجي الكترونيكي در آينده نزديك خبر داد.

در پايان اين مراسم حسين  حيدري ريس اداره كل اعتبارات و تامين مالي و  رضا صالحي شهرابي سرپرست اداره كل تسهيلات تبصره به سوالات كاركنان پاسخ گفتند .

علاوه بر اين از زحمات ندا كسري كرمانشاهي در اداره كل تسهيلات تبصره اي با اهداء لوح تقدير و هدايائي از طرف مديريت امور اعتباري، اداره كل تسهيلات تبصره اي، اداره كل اعتبارات و تامين مالي، مديريت شعب خراسان رضوي و مديريت شعب استان البرز تقدير شد. لوح تقدير و هدايايي از سوي مديريت شعب خراسان رضوي به صالحي شهرابي اهدا  شد .

همچنين مديريت امور اعتباري با اهداء لوح تقدير و هدايائي از زحمات و عملكرد اعضاء كميسيون اعتباري مديريت شعب خراسان رضوي تقدير  كرد .

براساس اين گزارش اعضاء هيات مديره و مديران ارشد بانك از شعب بلواز دانشجو ، جلال آل احمد، بلوار معلم، امامت، طلاب، آيت اله كاشاني، سعدآباد، شهيد مطهري و ميدان امام حسين(ع) مشهد بازديد و با كاركنان شعب ديدار و گفتگو كردند.

 

 

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/2/25