فهرست اخبار فهرست اخبار

در خراسان رضوي صورت گرفت

برگزاري طرح كاج با هدف بازاريابي حساب جوانان

به منظور آشنايي دانش آموزان با سيستم بانكي و نحوه خدمات دهي بانك ها به مشتريان و همچنين حساب مسكن جوانان طرح كاج (كمپين افتتاح حساب جوانان ) در مديريت خراسان رضوي اجرا شد.

به گزارش روابط عمومي مديريت خراسان رضوي هم زمان با اجراي طرح كاج هم زمان با اجراي طرح كاج ( كمپين افتتاح حساب جوانان) دانش آموزان مدرسه دخترانه  گلچين با در دست داشتن مدارك افتتاح حساب به شعبه بلوار خيام مشهد مراجعه كرده و پس از گرفتن شماره صندوق نسبت به افتتاح حساب جوانان  اقدام كردند.

در اين بازديد محمد طاهر قائني رئس شعبه بلوار خيام مشهد هدف  از اين اقدام را جذب منابع خرد و پايدار ، آشنايي فرزندان با مفاهيمي همچون پس انداز و سپرده گذاري  عنوان كرد.

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/10/21