اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

تمديد طرح چاوش تا پايان سال جاري

تمديد طرح چاوش تا پايان سال جاري

مدت اجراي طرح چاوش براي آخرين بار از تاريخ  1397/12/01  تا پايان سال جاري به شرح ذيل تمديد مي گردد.

الف- بخشودگي كامل خالص جرايم تسهيلات به نسبت واريزي: 
در صورت واريز نقدي هر ميزان از مطالبات غير جاري تسهيلات پرداختي اعم از مبادله اي، مشاركتي، قرض الحسنه و ... ، خالص جرايم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد به نسبت واريزي  بدهكاران مورد بخشودگي قرار مي گيرد.

*** توضيح اينكه اجراي طرح از لحاظ نحوه ي محاسبات و صدور اسناد حسابداري مشابه شرايط قبلي طرح چاوش خواهد بود.

ب-  تغيير نام مديون :
تغيير نام مديون بدون واريز درصد در مورد آن دسته از مشترياني كه فاقد مطالبات غيرجاري بوده و يا نسبت به واريز مطالبات غيرجاري خود به شرح مذكور اقدام نمايند ، در طول دوره ي طرح چاوش امكان پذير گردد.

توجه : 
بخشودگي جرايم مربوط به واريزيهاي مشتريان به شرح فوق از تاريخ 1397/12/01 تا پايان سال جاري ؛ اعم از حضوري و يا غيرحضوري از طريق پايانه هاي خود پرداز، خود دريافت، اينترنت بانك و همراه بانك ؛ در صورت ارائه درخواست مكتوب بخشودگي جرايم از سوي مشتريان و با تائيد مسئول محترم شعبه ، بخشودگي جرائم متعلقه و احتساب آن به مطالبات قرارداد به شرح فوق امكان پذير مي باشد.

ساعت : 13:33:00
تاريخ : 1397/12/01