معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل فناوری اطلاعات - معاون امنیت

محسن شیرین نژاد
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون امنیت
تلفن :
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن