معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی

هادی کاهه
اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی
تلفن : 021-64572261
نمابر : 021-66701295
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم -