معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل روابط عمومی - معاون

مهري حسيني
اداره کل روابط عمومی - معاون
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول