معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل روابط عمومی - معاون

مهری حسینی
اداره کل روابط عمومی - معاون
تلفن : 021-88781103
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول