نمایش اخبار نمایش اخبار

افتتاح اولین مرکز توسعه کارآفرینی در نظام بانکی با حضور وزیر راه وشهرسازی

مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن با هدف جهتدهی یکپارچه توان توسعهای مجموعه بانک با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسوولان ارشد بانک افتتاح شد. به گزارش به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن صبح روز پنجشنبه 30 شهریورماه با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسوولان ارشد بانک، نمایندگانی از سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی افتتاح شد.

بر این اساس بانک مسکن تلاش میکند توان خود را بهمنظور توسعه کارآفرینی با هدف پیشرفت کشور در بخش مسکن و ساختمان و همچنین پولی و مالی به کار گیرد.

بخش عمده فعالیت این مرکز ایدهمحوری، دریافت، پرورش، حمایت و نهایتاً تجاریسازی ایدهها با تاکید بر انجام امور تحقیقاتی و توسعه فناوری بخش مسکن و ساختمان است.

همچنین نوآوری در خدمات مالی با محوریت خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک با تبعیت از اسناد بالادستی بهمنظور تامین بستههای منتج به تامین مسکن بخش دیگری از اهداف این مرکز توسعهای است.

درعینحال سهولت دسترسی فاقدان مسکن بهویژه گروههای کمدرآمد، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایهگذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین  و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از دیگر اهداف این مرکز عنوان شده است.

بر این اساس تمام فعالیتهای مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن مبتنی بر سوددهی و در راستای اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است.

دکتر بتشکن عنوان کرد

    دستیابی به اهداف توسعهای و تخصصی- تجاری بانک مسکن با راهاندازی مرکز توسعه کارآفرینی

 در ادامه این مراسم دکتر بتشکن مدیرعامل بانک ضمن تشریح اقدامات بانک در حمایت از ایدههای مالی و ساختمانی، گفت: طراحی و راهاندازی مرکز توسعه کارآفرینی بانکمسکن با هدف ایفای دو شان توسعهای و تخصصی- تجاری خود است، کما اینکه این ماموریت در گذشته دور نیز توسط منظومه نهادی در حوزه مسکن و ساختمان انجام شده است.

وی تصریح کرد: خوشحالم که با تاسیس و افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانکمسکن در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر درونزایی و دانشبنیانی اقتصاد و توجه به استعدادهای جوان و تحصیلکرده کشور بهعنوان سرمایه ملی فناناپذیر گام کوچکی در ایجاد ظرفیت نهادی بهمنظور پشتیبانی از توسعه کارآفرینی کشور برداریم.

مدیرعامل بانک افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان نقشه راه اقتصادی کشور، بر دو موضوع مهم تاکید میکند که شامل تامین شرایط و فعالسازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایههای ملی و انسانی بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و همچنین پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و ساماندهی نظام ملی نوآوری و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان منطقه است.

دکتر بتشکن ادامه داد: بندهای 6، 7 و 9 سیاستهای کلی نظام در امور مسکن بر حمایت از طرحهای تولید مسکن انبوه و صنعتی مسکن، اجباریکردن استانداردهای ساختوساز و طرحهای صرفهجویی انرژی و تقویت پژوهش و ارتقای دانش علمی در حوزه مسکن تاکید دارد. همچنین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی، حمایت از سرمایهگذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن تاکید میکند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تاسیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی، خطمشیهای کلان وزارتخانه در خصوص کارآفرینی و حمایت از ایدههای خلاقانه تبیین شده است.

دکتر بتشکن با تاکید بر این که بانکمسکن بهعنوان بزرگترین بانک توسعهای، تخصصی و دولتی کشور از منظر توسعهای خود بهعنوان بازوی اجرایی سیاستهای دولت به دنبال حمایت از ایدههای نو، تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی و پشتیبانی از کارآفرینی توسط جوانان تحصیلکرده و مستعد کشور راهاندازی شده است، گفت: بانک مسکن از منظر بانکداری- تجاری خود و در راستای سیاستهای بازاریابی و فرا بازاریابی به دنبال خلق مشتریان آینده خود است.

وی یادآور شد: قبل از شکلگیری بانک مسکن سه مجموعه اصلی بانک رهنی (1317)، بانک ساختمان (سهامی عام 1353) و شرکت سرمایهگذاری ساختمانی بانکهای ایران (سهامی عام 1355) را داشتیم که وظیفه تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی را انجام میدادند.

دکتر بتشکن گفت: بانک رهنی که در سال 1317 ایجاد شد در سال 1337 با اصلاح موضوع فعالیت، اجازه تاسیس شرکت و بنگاههای ساختمانی را پیدا کرده و همچنین اختیار خرید زمین و ساختمان را کسب میکند.

وی افزود: بانک ساختمان که در سال 1353 به صورت سهامی عام تشکیل شد با هدف تشویق، ترغیب و تسهیل مشارکت اشخاص و مؤسسات داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعت ساختمان و مشارکت در مؤسسات ساختمان سرمایهگذاری و صنایع وابسته به امور ساختمان بود.

به گفته مدیرعامل بانک، شرکت باسایک، شرکت توسعه صنایع ساختمان و شهرسازی اکوپال، شرکت پوشش بنا، شرکت ساختمانی ناواکو، شرکت آهک صنعتی هیدراته لرستان، شرکت تهیه مصالح ساختمانی مدرن ایران و شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه از مجموعه شرکتها و نهادهایی است که در سال 1353 توسط بانک ساختمان بهمنظور توسعه بانک کارآفرینی ایجاد شد.

وی ادامه داد: به موازات بانک ساختمان شرکت دیگری ایجاد شد به نام شرکت سرمایهگذاری ساختمان بانکهای ایران در سال 1355 که موضوع فعالیت آن مشارکت در ایجاد شرکتهای جدید سازنده ساختمانی، مشارکت در ایجاد شرکتهای تولیدکننده مواد و مصالح ساختمان و کمک به بسط و توسعه شرکتهای موجود از طریق خرید سهام شرکتهای مذکور است که یک رویکرد بسیار جالب را در این موضوع دنبال میکند.

دکتر بتشکن گفت: امروز، بانک مسکن به اتکای تجارب قبلی و بهرهگیری از آخرین ساختارهای نوین بانکی بینالملل به دنبال راهاندازی مرکز توسعه کارآفرینی است. تجربه دنیا نهتنها تاییدکننده حضور مؤثر بانکهای بزرگ توسعهای در حمایت از جوانان برای کارآفرینی است بلکه حتی این ماموریت به بانکهای بزرگ تجاری جهان نیز تسری پیدا کرده است.

مدیرعامل بانک، بانکهای توسعهای بزرگی همچون بانک توسعهای ژاپن و کره و انگلستان را از نمونههای موفق بانکهای توسعهای که با هدف پشتیبانی بانکهای توسعهای و تجاری از ایجاد مراکز کارآفرینی هستند، عنوان کرد و گفت: ما به دنبال حمایت و پشتیبانی از اکوسیستم کارآفرینی و حلقههای سهگانه آن هستیم؛ از مدیریت خدمات از طریق برونسپاری به مراکز رشد دانشگاهها تا خدمات شتابدهندگی و توانمندسازی و در نهایت خدمات واگذاری است.

دکتر بتشکن ادامه داد: گروه بانک مسکن متشکل از گروه مالی، شرکت تامین سرمایه، شرکت سرمایهگذاری مسکن و شرکت فناوری اطلاعات هرکدام به اتکای ظرفیت تخصصی خود به ارایه خدمات توانمندسازی به صاحبان ایده پرداخته و با پشتیبانی از تجاریسازی طرحها بسته جذب سرمایه و تامین مالی شرکتهای نوپا را فراهم میکنند.

مدیرعامل بانک افزود: شرکت گروه مالی بانکمسکن، میتواند با سازوکارهایی شرکتهای نوپا را تاسیس و با واگذاری و یا استراتژی نگهداری، به تقویت ساختار مالی آنها بپردازد. ماموریت اصلی این مرکز، توانمندسازی صاحبان ایده پس از طی مراحلی و در نقطه شروع کسبوکار از طریق خدمات شتابدهی است.

وی اقدامات بانکمسکن در اجراییکردن این ایده را اینگونه توضیح داد: ما در فاز اول خدمات خود را از حوزههای مسکن و ساختمان شروع و در فاز بعد به حوزههای حملونقل و سایر بخشهای مرتبط وزارت راه و شهرسازی توسعه خواهیم داد. تمایز رقابتی این مرکز، اطمینان از وجود بازار مصرف برای ایدههای تجاریسازی شده از یکسو و جذب سرمایه از سویی دیگر است. بهطوریکه خریدار ایدههای حوزه ساختمان، شرکت سرمایهگذاری مسکن و خریدار طرحهای تجاری شده حوزه فناوری اطلاعات، بانک مسکن خواهد بود. مؤسس و متعهد برنامههای پذیرهنویسی، صندوقهای جسورانه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و در نهایت خریدار سهام شرکتهای نوپا، گروه مالی بانک مسکن است.

بتشکن ادامه داد: بانک مسکن نیز با پشتیبانی از حلقههای سهگانه خود اکوسیستم کارآفرینی به مشتریان ارزشمند اعتباری وفادار دست مییابد که خود خلق کرده است. امیدوارم این مرکز بتواند با بهرهگیری از رهنمودهای توسعهای وزارت راه و شهرسازی و ظرفیتهای مالی و قانونی معاونت علمی ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی دستگاهها و مراکز آموزش عالی و ظرفیتهای گسترده بازار سرمایه جهت تجهیز منابع مردمی بتواند سهمی کوچک بر فایق آمدن دولت بر ابرچالش بیکاری جوانان با اشتغال آنها و جوانان تحصیلکرده داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی:

    نظام تقاضا در بازار مسکن عوض شده است

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این که بخشنامه دسترسی آزاد اطلاعات به تمامی شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد گفت: باید بپذیریم با مجموعه اتفاقاتی که در حوزه فناوریهای مدرن در حوزه IT  و در سایر حوزهها رخ داده است، تغییر رویکردی از بازار ملی به بازار بینالمللی حاصل شده است.

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک از اقدام دکتر محمدهاشم بتشکن در راهاندازی این مرکز قدردانی کرد و گفت: ما در دولت و در حوزه سیاستگذاری باید بپذیریم که مجموعه اتفاقاتی در حوزه فناوریهای مدرن در حوزه IT و سایر حوزهها رخ داده است، بدین معنا که قاعده بازار عوض شده و از بازار ملی به بازار بینالمللی تغییر رویکردی ایجاد شده است.

دکتر آخوندی صنعت خودروسازی و بازارIT  را از جمله بازارهایی عنوان کرد که باید در آنها تغییر رویکرد، از نگاه ملی به نگاه بینالمللی رخ دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که باید فهم جهانی از موضوعات و مسایل مختلف در جامعه شکل گیرد، گفت: نهادهای فعال در بازار و نحوه ارتباط بین عرضه و تقاضا که نمونهاش در حوزه IT است تغییر کرده و دگرگون شده است. بازارهای مجازی که شکل گرفتهاند و نحوه تبادل اطلاعات، اتفاقات جدیدی را در دنیا ایجاد کرده است.

دکتر آخوندی تصریح کرد: پذیرش این تغییر از سوی سیاستگذار اولین گام برای اصلاح است. معمولاً در این کار و در زمان تغییر مقاومتهای زیادی نیز رخ میدهد زیرا که تمامی ما به سیستمهای سنتی عادت کردهایم اما در نهایت ناچار به تغییر رویکرد هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اتفاقات دیگری نیز در حوزههای واقعی اقتصاد رخ داده که برای وزارت راه و شهرسازی و همچنین دولت اهمیت دارد، گفت: واقعیت این است که اساساً نظام تقاضا در بازار مسکن عوض شده است. شما در واقع وقتی میبینید بعد خانوار طی 20 سال گذشته از تقریباً حدود 5 نفر به 3.2 نفر کاهش پیدا میکند این نشان میدهد که یک اتفاقی رخ داده است.

دکتر آخوندی ادامه داد: شما اگر نگاهی به خریدوفروش واحدهای مسکونی در تهران بیندازید میبینید که میزان خریدوفروش بیشتر بین واحدها 50 تا 70 متری اتفاق میافتد که نشاندهنده این مطلب است که جنس تقاضا هم عوض شده است و تقاضایی که به شکل سنتی در شمال شهر برای واحدهای در مساحتهای بزرگ بوده تغییر یافته و بهبیاندیگر قاعده بازی تغییر کرده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که محل عرضه مسکن نیز با تغییراتی مواجه بوده، گفت: زمانی همه به دنبال این بودند تا به پیرامون شهرها بروند. در حال حاضر با آمدن مترو تمایل به برگشتن به درون شهرها و مرکز شهرها بهشدت افزایش یافته است. در واقع وقتی وارد بحث میشویم میبینیم که همهچیز در حال تغییر است. بسیار مهم است که سیاستگذار این تغییرات را بفهمد که چه اتفاقی دارد رخ میدهد.

وی افزود: روشهای تامین مالی نیز در حال تغییر است. انواع مدلهای تامین مالی که از طریق بازار بورس ایجاد شده بودند روشهایی قدیمی بودند که تغییر رویکرد در بازار بورس نیز در حال رخ دادن است. بنابراین ما هماکنون در تمامی حوزهها نیازمند تغییر رویکرد هستیم.

دکتر آخوندی تصریح کرد: امروز دوستان مطرح کردند که ما برای فناوری و تکنولوژی میخواهیم در بازار سرمایه ارزشگذاری کنیم، که سخن بسیار درستی است. تاکنون آنچه که قیمت را تعیین میکرد، بحث سوداگری روی زمین و نهادهای اولیه همچون نفت، طلا و سایر مواردی از این دست بوده است. در واقع هماکنون داریم وارد حوزه جدیدی میشویم و میخواهیم روی دانش، قیمتگذاری انجام دهیم که دنیای متفاوتی است.

وی افزود: هماکنون در حوزه مسکن میبینیم که مطرح کردن سیاستهای دولت در حوزه مسکن شاید در نظر ساده باشد اما در عمل و در فهم آن به معنای تغییر در بازار است. وقتی میگوییم میخواهیم از حاشیه به متن برگردیم و بهسازی را شروع کرده و بافتهای فرسوده را بازآفرینی کنیم در واقع به این معناست که ما باید با تکتک افرادی که در این محلات زندگی میکنند و باید با آنها ارتباط برقرار کنیم. در واقع با یک مداخله خارجی میخواهیم وضع موجود را ارتقا داده و رونق ایجاد کنیم.

دکتر آخوندی تصریح کرد:  اساساً این مدل از کسبوکار، با کل کسبوکاری که در یک زمین بدون مانع در یک شهر جدید و در حاشیه شهر رخ میدهد متفاوت است. بدین معنا تمامی قواعد بازار، قمیتگذاری، ارتباطات، معماری و محدودیتها و همهچیز تغییر کرده است و هیچچیز آن شبیه به همدیگر نیست.

وی افزود: اینجا از شرکتهایی که عادت به ساختوساز در بیرون شهر دارند، میخواهیم که در بافت و با 100 ها نفر از افراد ساکن در آن که خردهمالک هستند تعامل برقرار کنند. چرا که میخواهیم از بین آنها منفعت جمعی ایجاد کنیم و مشخص است که آن شرکتها توان این کار را ندارند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن میخواهد این مساله را حل کند که چگونه میتوانیم شرکتهایی را ایجاد کنیم که این مساله را حل کرده و برای ارتقای کیفیت بافت فرسوده فعالیت کنند که اینها مباحث اجتماعی، فنی، IT  و تامین مالی، طراحی، معماری و مباحث شهرسازی و مباحث حقوقی و مباحث مختلفی دارد.

وی گفت: مساله پیچیده است و توجه به این نکته ضروری است که در حوزه مسکن صورت مساله در حال تغییر است. وقتی میگویید که میخواهید در حاشیه شهر مساله 11 میلیون نفر حاشیهنشین را حل کنید با اینکه بگویید میخواهید در جایی 2 میلیون مسکن مهر بسازید مساله متفاوت است و این دو  اصلاً شبیه به هم نیستند.

دکتر آخوندی تاکید کرد: کشور ما در حوزه مسکن و شهرسازی و حملونقل نیاز به تشکیل اندیشههای فراملی دارد.

وی به تعداد فراوان کریدورهای حملونقلی اشاره کرد و گفت: در میزان راندمان کریدورها همیشه بحث بوده است که چگونه میتوان راندمان کار را افزایش داد. راهکار آن تشکیل شرکتهای فراملیتی بوده تا بتوانند کالاها را از چند کشور عبور دهند.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این سؤال که چگونه شرکتهای فراملیتی میتوانند شکل بگیرند و آیا شرکتهای حملونقل سنتی ایران میتوانند این کار را انجام دهند، گفت: تاکنون روند کار نشان داده است که ما نتوانستیم از کریدورها به نحو احسنت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: وقتی وارد بحثهای جدید میشویم میبینیم که اساساً همجنس تقاضا در حال تغییر است و هم اینکه امکان ارایه خدمات جدید وجود دارد. امیدوارم که این بحثی که اینجا مطرح شد را مورد توجه قرار دهیم و به این مطلب تاکید میکنم که ما در نظام سیاستگذاری خود نیاز داریم تا به مفهوم دانشپایه بودن و مفهوم درونزا بودن که یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است برگردیم.

دکتر آخوندی یادآور شد: دولت به جای اینکه مساله را حل کند باید به صورت صحیح طرح مساله کند. اگر صورت مساله را درست طرح کنیم مراکز توسعه کارآفرینی میتوانند راه حل مساله را ارایه دهند. ما در واقع میخواهیم حل مساله را به جامعه اقتصادی ایران، بازار، جامعه فناوری و جامعه دانشگاهی ایران منتقل کنیم تا آنها مساله را حل کنند.

وی تاکید کرد: وظیفه دولت این است که صورت مساله را حل کند و همچنین اطلاعات را به صورت کاملاً شفاف و صحیح در اختیار مراکز قرار دهد.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: آنچه که میتواند برای یک فرد مزیت اقتصادی و قدرت رقابتی ایجاد کند اطلاعات است و آنچه که میتواند فساد ایجاد کند باز هم اطلاعات است. انحصار اطلاعات در اختیار عدهای منشا اصلی فساد است و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در واقع اصلیترین محرک توسعه است و بخش اصلی عدالت در دنیای مدرن دسترسی آزاد به
اطلاعات است.

دکتر آخوندی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامهای که بهزودی ابلاغ میشود تمامی شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند تمامی اطلاعات خود را در اختیار همگان قرار دهند. زیرا مرکز توسعه نهایتاً بدون دسترسی آزاد اطلاعات نمیتواند موفق باشد. همه باید بتوانند به اطلاعات به صورت عادلانه و مساوی دسترسی داشته باشند که این نکته کلیدی است که باید بتوانیم در دولت پیگیری کنیم.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با تاسیس مرکز توسعه در تلاش است تا نگاههای جدید به فرایند سیاستگذاری ملی در ایران داشته باشد و بهتدریج ایدههای جدیدی همانند این ایده در وزارتخانه که وزارتخانهای بسیار سنتی است
شکل میگیرد.

دکتر آخوندی در پایان گفت: امیدواریم در تمامی حوزههای حملونقل و مسکن و شهرسازی بتوانیم به دنیای مدرن بازگردیم و از بحث فناوریهای نوین استفاده کنیم که این موضوع بهرهوری ملی را افزایش داده و گامی برای توسعه اشتغال برای جوانان در کشور محسوب میشود.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری خبر داد

    حمایت معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری از مرکز توسعه کارآفرینی بانکمسکن

 در این مراسم معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آمادگی برای حمایت از مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن خبر داد.

 علیرضا دلیری با بیان اینکه، افتتاح این مرکز یک تحول اساسی در بخش مسکن و ساختمان ایجاد میکند، گفت: در این بخش، با ضعف اساسی در حوزه فناوریهای نوین روبرو بودیم و اکنون میتوان به بهبود این وضعیت به پشتوانه افتتاح این مرکز امیدوار بود.

وی افزود: حوزه فناوری نوین، حوزه پرریسک محسوب میشود و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 110 نوع خدمت برای پوشش این ریسک به مراکز استارتآپی و پرورش ایدهها، ارایه میکند.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه رتبه ایران در تولید علم و تولید مهندسی در جهان، مطلوب است و به ترتیب در جایگاه 15 و 2 قرار دارد، نقطه ضعف اساسی را مسیر تولید علم به محصول عنوان کرد و گفت: تحقیقاتی که در دولت یازدهم دراینباره انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در دانشگاههای فنی معتبر کشور، کمتر از 15 درصد دانشجویان با صنعت ارتباط دارند و مسیر ارتباط دانشگاه و صنعت به دلیل مقاومت برخی اساتید، روان و کارآمد نیست چرا که این تصور غلط وجود دارد که ارتباط بین آموزش و صنعت، به روند فراگیری دانشجویان آسیب میزند. این در حالی است که در جهان، یک شرط جذب هیات علمی در دانشگاهها، تجربه حضور در بازار کار و صنایع، عنوان میشود.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن میتواند به این چالش یعنی قطع ارتباط دانشگاه با صنعت، خاتمه دهد.

وی افزود: خوشبختانه در مرکز نوآوری تاسیسشده در دانشگاه شریف، بیش از 1500 دانشجو روزانه فعالیت میکنند.

 

سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن خبر داد

    ثبت 17 طرح و ایده در مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن

 همچنین در این مراسم سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن از ثبت 17طرح و ایده در این مرکز طی دستکم 3 ماه گذشته از فعالیت آزمایشی این مرکز خبر داد.

بناییان گفت: این مرکز از اردیبهشتماه سال جاری، فعالیت خود را به شکل موقت آغاز کرد و از آن زمان تاکنون 17 طرح و ایده در دبیرخانه موقت مرکز ثبت شده است که از امروز ادامه بررسی آنها در دبیرخانه اصلی مرکز انجام میشود.

سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی بانک افزود: تعدادی از این طرحها در مرحله تجاری شدن قرار گرفتهاند و کار تصویب اولیه و بررسی و انجام مراحل پشتیبانی از آنها سرعت میگیرد.

بناییان با تشریح آمار جهانی از روند سرمایهگذاریهای خطرپذیر گفت: در فاصله سالهای 2015 تا 2016، فرآیند انتخاب و سرمایهگذاری در ایدههای نو، سختتر شده است. در سال 2016، رقمی معادل 21 هزار طرح در این حوزه به ارزش 172 میلیارد دلار، سرمایهگذاری شد. این اتفاق، نقش پررنگ مراکز توسعه کارآفرینی را نشان میدهد. در مقطع فعلی، شناسایی بهتر ایدهها و کیفیت ایدهها در اولویت این نوع مراکز در دنیا قرار دارد و سختگیری بیشتری در این مسیر صورت میگیرد.

وی افزود: مراکز شتابدهنده به ایدههای کارآفرینی با دقت بیشتر و ریسکپذیری کمتر، کار سرمایهگذاری در این طرحها را انجام میدهند.

سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی بانک در ادامه گفت: در کشور ما بر اساس اطلاعات انجمن صندوقهای شتابدهنده، نزدیک به 40مرکز در این حوزه فعالیت دارد که رقمی معادل 120 میلیون دلار طی 5 سال گذشته توسط این مراکز سرمایهگذاری شده است که از ظرفیت خالی و بکر برای سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه حکایت میکند.

وی تصریح کرد: مسیر تبدیل ایده به محصول در مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن یک تا دو سال به طول میانجامد. بهطوریکه مرکز، از ابتدای ورود ایده به بازار، وارد استراتژی خروج میشود و برای این اقدام از ظرفیتهای بانک مسکن و بازار سرمایه بهره خواهد برد.

بناییان گفت: در این مرکز صاحبان ایده که موفق به اخذ تاییدیه میشوند از خدمات مختلف همچون ارایه مشاورههای فنی، تخصصی و حقوقی، آموزش نحوه تهیه طرحهای توجیهی و اقتصادی، مشاوره مربوط به مباحث بیمه، مالیات و بازاریابی برای ارایه محصول اولیه، دفتر کار و تجهیزات اداری، کتابخانه و همچنین خدمات معرفی و جذب بازار مصرف و تخصیص بودجه سرمایهای بهرهمند خواهند شد و در نهایت برای جذب سرمایهگذار، مشمول حمایت مرکز میشوند.

توسط رییس مرکز توسعه وزارت راه و شهرسازی انجام شد

    تشریح مزایای مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن بهعنوان بازوی اجرایی دولت

 در ادامه مراسم رییس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر لزوم پشتیبانی بانکها از عملکرد مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن در بیان ضرورتهای ایجاد این مرکز خاطرنشان کرد: در حقیقت این مرکز میتواند بهعنوان بازوی اجرایی بانک و دولت عمل کرده و مشکلات مطرحشده را از این طریق راحتتر برطرف کند.

احسان پشتمشهدی در تشریح اهداف و وظایف این مرکز گفت: کار اصلی این مراکز توسعه، پرورش مسایل و مشکلات موجود تا سرحد ایده و از آنجا تبدیل به محصول است که در نهایت به بازار عرضه شده و به مشتریان اصلی حوزههای مرتبط ارایه میشود.

پشتمشهدی دراینباره اضافه کرد: با توجه به اینکه برای تولید هر محصول به خدمات تخصصی و عمومی نیاز است این مراکز در جهت تامین خدمات عمومی بهگونهای تخصصی عمل کرده و آن را برای صاحبان ایده فراهم میکنند.

وی در ادامه ارایه خدمات عمومی به صاحبان ایده را یکی از وظایف اصلی مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن اعلام کرد و افزود: مرکز توسعه بانک مسکن این خدمات را به صاحبان ایده ارایه میدهد تا آنها ایده خود را تا سرحد محصول برسانند و در نهایت ضمن تقسیم توافقی سود بهدستآمده، صاحب شرکتی متخصص در امور مربوط به مسایل مطالعه شده؛ شوند.

 رییس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر لزوم پشتیبانی بانکها از عملکرد مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن در بیان ضرورتهای ایجاد این مرکز خاطرنشان کرد: در حقیقت این مرکز میتواند بهعنوان بازوی اجرایی بانک و دولت عمل کرده و مشکلات مطرحشده را از این طریق راحتتر برطرف کند.

پشتمشهدی گفت: وزارت راه و شهرسازی و بانک، مشتری محصولات تولیدشده در این مرکز هستند که باعث میشود ضمن ایجاد احساس رقابت در بازار بین صاحبان ایده، اقدامی درآمدزا محسوب شده و بهعنوان اولین مزیت نسبی این مرکز به شمار میرود.

وی در ادامه آزادسازی دادهها را دومین مزیت نسبی فعالیت این مرکز اعلام کرد و گفت: این اتفاق برای آغاز به کار صاحبان ایده امری ضروری است چرا که هم دولت و همچنین کسبوکارهای نوپا دارای دیتا بوده و برای رفع مشکلات آنها، آزادسازی داده و بررسی آنها ضروری به شمار میرود.

پشتمشهدی تولید اشتغال در سطح کشور را سومین مزیت این مرکز اعلام کرد و گفت: دولت باید علاوه بر حمایت از این شرکتهای عضو در این مرکز نقش تنظیمکننده را در امور مربوط به این حوزه بر عهده بگیرد که به طور یقین در توسعه اشتغال نقش بسیار زیادی خواهد داشت.

وی در پایان اتصال 2 میلیون خانه خالی در کشور با افراد فاقد مسکن و همچنین مشکل نابودی 40 درصد از محصولات کشاورزی در زمان حمل بار را دو مساله اولیه و پیشنهادی برای آغاز کار این مرکز اعلام کرد و از بانک مسکن بهعنوان اولین حامی کسبوکار نوپا و توسعهگران جوان قدردانی کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

    قیمتگذاری ایدهها در بورس انجام میشود

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن، از نصب تابلو در فرابورس برای قیمتگذاری ایدهها خبر داد.

شاپور محمدی در این مراسم گفت: امروزه در جهان، نظام قیمتگذاری از تعیین ارزش برای منابع طبیعی به قیمتگذاری تکنولوژی پرداخته است. آنچه قیمت واقعی و ارزش شرکتهای نسل نوین در جهان را تعیین میکند، تکنولوژی است و سرمایهگذاران برای دستیابی به مدلهای پر رشد و پرسود، باید از مسیر تکنولوژی عبور کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در بخش مسکن، طراحی ابزارهای تامین مالی، یک تخصص بالا نیاز دارد گفت: بخش مسکن در سالهای اخیر توانسته تا حدودی از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده کند، اما این طرز استفاده، ناچیز بوده است.

محمدی، تاکید کرد: مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن میتواند در زمینه تکنولوژیهای نوین ساختوساز و چگونگی پایین آوردن سهم زمین از قیمت تمامشده ساخت مسکن، ایدهپردازی کند و راهکار ارایه دهد.

وی افزود: در بحث بازار رهن ثانویه نیز اگر چه سال گذشته 300 میلیارد تومان اوراق رهن منتشر شد و امسال نیز قرار شده 1000 میلیارد تومان دیگر از همین اوراق بعد از اخذ مجوز نهایی توسط بانک مسکن از بانک مرکزی، منتشر شود اما این ارقام، ریز و ناچیز محسوب میشوند و برای تامین مالی مؤثر بخش مسکن باید ابعاد بازار رهن ثانویه، گسترش پیدا کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه آمادگی دارد برای انتشار منظم و مستمر اوراق رهنی، همه نوع حمایت لازم را انجام دهد.

وی افزود: اوراق بهادار صرفاً برای تامین مالی استفاده نمیشود بلکه بانک مسکن میتواند برای آنکه هزینه تامین مالی خود را کاهش دهد، از این اوراق بهره ببرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم خبر داد: تاکنون 680 هزار نفر در کشور از اوراق تسهیلات مسکن به ارزش کل 32 هزار میلیارد تومان برای خرید مسکن یا سرمایهگذاری، استفاده کردهاند و قرار است سایر بانکها نیز از این امکان بهرهمند شوند.

آخرین بروزرسانی 1396/8/17