نمایش اخبار نمایش اخبار

در بازدید مدیرعامل از اداره کل آموزش بررسی شد

ابعاد راهبردی طرح مشاوران بازار سرمایه

طی نشستی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مسوولان و کارشناسان اداره کل آموزش، سیاستها و برنامه های توسعه حرفه ای گری در بانک در بخش کارشناسان و مدیران مطرح و ابعاد راهبردی و عملیاتی هریک از این برنامه ها تبیین شد.

به گزارش اداره کل آموزش، در این نشست که پس از بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از ساختمان اداره کل آموزش برگزار شد، دکتر بتشکن و هیات همراه از فضاها و کلاسهای بازآفرینی شده اداره کل آموزش بازدید کردند.

طرح توسعه حرفهایگری کارشناسی حوزه بازار سرمایه با عنوان «مشاوران بازار سرمایه» از جمله طرحهای مطرح شده در این نشست بود که برخی از اهداف، ابعاد راهبردی و همچنین مراحل و ابعاد عملیاتی این طرح بهمنظور آمادهسازی و توانمندسازی کارکنان برگزیده علاقهمند و فعال در حوزه فعالیتهای توسعهای بانک از جمله برگزاری دورههای ویژه آمادگی شرکت در آزمون اخذ گواهینامههای صلاحیت حرفهای «اصول بازار سرمایه» مطرح و تبیین شد.

بر اساس این گزارش، مقرر شد کارکنان منتخب شرکتکننده در طرحهای «100 بانکدار مشاور»، «فراخوان استعدادیابی بازار سرمایه» و همچنین کارشناسان ادارات مرکزی مرتبط با این فعالیتها، پس از طی فرآیند ممیزی و انتخاب افراد برتر در این برنامهها شرکت کنند.

طرح توسعه حرفهایگری مدیریت بانکداری با هدف تعمیق و توسعه دانش و مهارتهای حرفهای مدیریت بانکداری دیگر طرحی بود که در این نشست مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. در این خصوص و با توجه به برگزاری دورههای ویژه مدیریت راهبردی بانکداری با دو گرایش مدیریت اعتبارات و مدیریت مالی و همچنین مدیریت عالی بانکداری از سوی «موسسه عالی آموزش بانکداری ایران»، موضوع بر اساس گزارش اداره کل آموزش به هیات مدیره بانک مطرح و نکات راهبردی و عملیاتی آن از سوی مدیرعامل بانک و اعضای هیات مدیره
تعیین شد.

آخرین بروزرسانی 1396/10/9