نمایش اخبار نمایش اخبار

با حضور دکتر بت شکن

مجمع عمومی سالیانه شرکت گروه مالی بانک مسکن برگزار شد

با حضور مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره ، اعضای گروه مالی ، مدیران عامل شرکت های تابعه و نماینده سازمان حسابرسی مجمع عمومی سالیانه شرکت گروه مالی بانک مسکن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ، مصطفی ازگلی مدیر عامل شرکت گروه مالی بانک مسکن گزارشی از عملکرد شرکت منتهی به پایان آذرماه سال 94 را ارایه کرد.
ازگلی در بخش اول این گزارش به موضوعاتی از جمله تاریخ تاسیس ، تغییر نام ، ثبت نزد سازمان بورس ، آخرین سرمایه ، مالیکت صد در صدی سهام ، اعضای هیات مدیره ، تعداد کارکنان اشاره و در ادامه دکتر بت شکن را به عنوان ریاست هیات مدیره ، علیرضا بلگوری نایب رییس هیات مدیره ، دکتر سهمانی ،‌ دکتر رحمتیان و دکتر عارفی را به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت معرفی کرد.
مدیر عامل شرکت گروه مالی بانک مسکن با اشاره به ریوس اقدامات در سال 94 گفت : با تغییر رویکرد در سال گذشته ، شرکت گروه مالی از یک شرکت سرمایه گذاری چند بخشی به یک هلدینگ مالی و تخصصی در بخش مسکن تبدیل شد که بنابراین تعدادی از شرکت های وابسته که دارای ماموریت های ناهمسو با بانک بودند منحل ، تغییر نام و یا تغییر فعالیت داده شد و برخی شرکت های جدید که دارای فعالیت هایی همسو با ماموریت بانک بودند به این شرکت اضافه شدند.
وی افزود : تاسیس صندوق آباد ، باز تعریف ماموریت برخی از شرکت ها ، ابزار سازی و نهاد سازی در سال 94 ، آماده سازی انتشار اوراق صکوک اجاره برای ساختمان فرهنگ ، برگزاری دوره های آموزشی گوناگون برای کارکنان بانک مسکن از دیگر اقدامات این شرکت در سال 94 بود.
ازگلی در ادامه درخصوص برنامه های شرکت در سال 95 گفت : برای تمامی شرکت های تابعه متناسب با فعالیت های مربوط به آن ها و همسو با ماموریت گروه ، برنامه هایی تدوین شده است . مهمترین برنامه های سال آتی پیگیری انتشار اوراق رهنی ، تامین مالی از طریق اوراق سفارش ساخت ، پیگیری صدور اوراق صکوک اجاره ، پیگیری و توسعه برنامه های آموزشی و پیگیری ثبت افزایش سرمایه گروه می باشد.
مدیر عامل شرکت گروه مالی بانک مسکن به تغییرات کمی بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال های اخیر اشاره کرد و به بیان میزان درآمد و سوددهی شرکت های زیرمجموعه گروه در سال گذشته و تشریح عملکرد مالی و چگونگی هزینه بودجه در بخش های مختلف پرداخت.
شایان ذکر است در پایان این نشست ، صورت های مالی منتهی به آذرماه سال 94 و مبلغ و نحوه تقسیم سود و سایر موارد مرتبط با این شرکت توسط حاضرین تصویب شد.
آخرین بروزرسانی 1395/1/16