اداره کل بانکداری الکترونیک اداره کل بانکداری الکترونیک

اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون کسب و کار
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66722534
نمابر : 021-66723528
اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون فنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-66722268
نمابر : 021-66735061
اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون پشتیبانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-66700838
نمابر : 021-66735061
رییس اداره کل بانکداری الکترونیک
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66725690
نمابر : 021-66723528
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی