مناقصه مناقصه

بازگشت

مزایده خودرو

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مزایده خودرو
شماره :
۷۹ /۴۸/۹۴

بانک مسکن در نظر دارد تعدادی از خودروهای مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

تاریخ انتشار  :۱۳۹۶/۱۱/۲۸ مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تاریخ بازدید: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲  الی  ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ مهلت ارائه پیشنهاد :  ۱۳۹۶/۱۲/۱۹تاریخ بازگشائی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱  ساعت ۸:۳۰ تاریخ اعلام به برنده ها ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

كليه هزينه هاي برگزاري مزايده اعم از هزينه نشر آگهي مزايده و دستمزد كارشناسي برعهده برنده مزايده مي باشد .(هزینه های یاد شده جهت هردستگاه  در حدود ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ریال میباشد.)

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 07:22:00
تاريخ : 1396/11/28