مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان های ادارات

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان های ادارات
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات مرکزی.

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان های ادارات مرکزی بانک برای مدت 2 سال

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 000/200/469 (چهارصد و شصت و نه  میلیون و دویست هزار ) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره حسابداری کل نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی (کد1111) ارائه گردد.
 
4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :

از ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 25/9/1392 تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 7/10/1392. آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.
 
5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 21/10/1392. آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.
 
6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشائی پاکتهای الف و ب:

ساعت 30/8 صبح روز دوشنبه مورخ 23/10/1392. در محل فوق، طبقه نهم، سالن کنفرانس.

*زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت در جلسه گشایش پاکتهای الف و ب اعلام خواهد شد.

7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره حسابداری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.

ب)ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

 *هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 08:10:00
تاريخ : 1392/09/25