مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد،تحويل،نصب،راه اندازي،ارائه رهنمود و آموزش تجهيزات ‏امنيتي(‏SECURE ‎GATEWAY‏ )، طبق مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
موضوع :
آگهي برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد،تحويل،نصب،راه اندازي،ارائه رهنمود و آموزش تجهيزات ‏امنيتي(‏SECURE ‎GATEWAY‏ )، طبق مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه
شماره :
48/1400/03

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358228

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،تحویل،نصب،راه اندازی،ارائه رهنمود و آموزش تجهیزات ‏امنیتی(‏SECURE GATEWAY‏ )، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و پیوست ‏قرارداد

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 12.600.000.000 (دوازده میلیارد و ششصد میلیون)‏ ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/02/30 می باشد.

ساعت : 09:03:00
تاريخ : 1400/02/29