پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

تعداد شعب سنندج : 10 شعبه
تعداد شعب شهرستان های تابعه : 14 شعبه